Lucas Parochie Amsterdam 
 
 
 

Overdenking 5 november 2017

31e zondag door het jaar

Maleachi 1, 14b- 2, 2b. 8-10

Matteüs 23, 1-12

De profeet Maleachi ( betekent: mijn bode) waarschuwt voor de slechte priesters. God heeft een verbond gesloten met de stam van Levi en dat is: leven en vrede. Betrouwbaar onderricht was in de mond van Levi ( in de mond van de priesters) en ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden. De lippen van de priester bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet, want een bode van de Heer der machten is hij. Maar de priesters zijn van de weg afgeweken en hebben door hun verkeerde onderricht velen doen struikelen. Deze priesters hebben het verbond met Levi tenietgedaan.
In het N.T. komen de Farizeeën er slecht van af. De evangelisten schilderen een karikatuur van de Farizeeën. In de tijd van Jezus en in de eeuwen daarvoor werd het Midden-Oosten sterk bepaald door de Griekse cultuur en ook Joden voelden zich hiertoe aangetrokken. Om de identiteit van het Jodendom te bewaren, ontstaat de beweging van de Farizeeën die leeft vanuit de geschreven Thora en de mondelinge aanvulling daarop. De Farizeeën staan aan de kant van het gewone volk en willen God bij het gewone volk brengen. In het navolgen van de Thora zijn ze zeer strikt en voorbeeldige gelovigen. Onder hen is een kleine zeer conservatieve groep die blijft steken bij de letter van de Thora en geen oog meer heeft voor de geest van de Thora. Deze groep houdt zich bezig met fanatieke letterknechterij en verhardt in de leer. Hiertegen richt Jezus zijn kritiek zoals Maleachi waarschuwt voor de slechte priesters. Luister naar de Schriftgeleerden zegt Jezus maar kijk niet naar wat ze doen. Ze leggen mensen zware verplichtingen op die ze zelf niet vervullen, lopen te koop met hun vroomheid en willen gezien worden. De Thora mag geen zware last zijn. Het zijn richtregels om te leven in het perspectief van God, gericht op een grotere, diepere werkelijkheid dan die van alledag, leven in sjaloom, in vrede, gerechtigheid en liefde. Een werkelijkheid waarin macht, aanzien, roem en hoogmoed niet meer gelden maar waarachtigheid, bescheidenheid en nederigheid. Jezus is uit liefde dienaar geworden.

J. Verhoeven
 

Archief:  Overdenkingen